Biuro Obsługi Klienta MyDeal.pl - zadzwoń 22 250 20 61 lub napisz do nas


REGULAMIN
świadczenia usług w serwisie MyDeal oraz zawierania umów z partnerami serwisu§1. WARUNKI UCZESTNICTWA W MYDEAL.PL; ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z MYDEAL
§2. ZASADY SPRZEDAŻY USŁUG; ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI Z PARTNEREM
§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MYDEAL I PARTNERÓW
§5. PRZERWY TECHNICZNE
§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z MYDEAL (USŁUG UTRZYMYWANIA KONTA)
§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI ZAWARTEJ Z PARTNEREM
§9. SPRZEDAŻ USŁUG LUB IMPREZ TURYSTYCZNYCH
§10. ZMIANY REGULAMINU
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

AUKCJA – proces o zdefiniowanym okresie trwania, w czasie którego Partner za pomocą publikacji swojej Aukcji w Serwisie MyDeal.pl składa Użytkownikom zaproszenie do składania po określonej cenie i na określonych warunkach ofert kupna Usług świadczonych przez Partnera, a zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość akceptowania takich ofert i zawierania umów kupna warunkowanych osiągnięciem przez Aukcję określonego limitu zakupów.

MYDEAL – MyDeal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351586, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 956-226-84-68.

MYDEAL.PL – serwis on-line, dostępny pod adresem internetowym https://www.mydeal.pl, w ramach którego publikowane są Aukcje dostępne dla Użytkowników zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, którego MyDeal jest administratorem.

KONTO – zapis informatyczny prowadzony dla Użytkownika przez MyDeal, w którym gromadzone są dane Użytkownika zarejestrowanego oraz informacje o jego działaniach w ramach MyDeal.pl. Dostęp do Konta umożliwia Użytkownikowi identyfikację w MyDeal.pl i dokonywanie transakcji zakupu Usług.

KUPON – dokument elektroniczny, potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który jest podstawą i zobowiązaniem do wykonania Usługi przez Partnera, na warunkach opisanych w Regulaminie.

PARTNER – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem MyDeal.pl publikuje oferty w ramach Aukcji.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin MyDeal.pl.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta na MyDeal.pl.

USŁUGA – usługa lub produkt (rzecz), które poprzez publikację Aukcji na MyDeal.pl są przez Partnerów oferowane do sprzedaży Użytkownikom, zgodnie z warunkami określonymi w Aukcji i Regulaminie.

UŻYTKOWNIK – podmiot, który korzysta z MyDeal.pl oraz spełnia i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu. W ten sposób, uzyskując dostęp do Aukcji publikowanych przez Partnerów na MyDeal.pl, na zasadach określonych w Regulaminie i Aukcji, może zawierać umowy kupna Usług. O ile Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, postanowienia dotyczące Użytkowników stosuje się zarówno wobec Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji jak i wobec Użytkowników niezarejestrowanych.

WYKORZYSTANIE KUPONU – realizacja Usługi u Partnera lub złożenie zamówienia przez formularz zamówienia dostępny w warunkach Aukcji dotyczącej tej Usługi.

§1 WARUNKI UCZESTNICTWA W MYDEAL.PL; ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z MYDEAL
 1. Użytkownikami MyDeal.pl mogą być osoby fizyczne, mające zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im zgodne z prawem zawieranie wiążących umów sprzedaży, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z MyDeal zarówno po zarejestrowaniu Konta jak i bez Rejestracji. Brak Rejestracji uniemożliwia mi.in. wgląd w przeprowadzone przez Użytkownika transakcje, w tym wykorzystane lub niewykorzystane Kupony lub udział w akcjach promocyjnych.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (loginu) oraz hasła. Z chwilą Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a MyDeal umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostęp do MyDeal.pl i Aukcji publikowanych w ramach MyDeal.pl oraz możliwość kupowania od Partnerów Usług na warunkach określonych w Aukcji i Regulaminie.
 4. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna dla każdego Użytkownika.
 5. Wraz z dokonaniem Rejestracji, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie woli i wiedzy dotyczące znajomości treści Regulaminu oraz spełniania wszystkich określonych w Regulaminie wobec Użytkowników wymagań i warunków.
 6. Użytkownik, o ile nie skorzystał z żadnej z Usług w ramach MyDeal.pl, może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta MyDeal bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Jeśli Użytkownik złożył już ofertę zakupu Usługi, usunięcie Konta może nastąpić po zakończeniu Aukcji, zgodnie z zasadami opisanymi w §7.
 7. MyDeal może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z MyDeal.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 3.
 8. Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja skutkuje utworzeniem dla Użytkownika Konta na MyDeal.pl, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, czyli wpisaniu na MyDeal.pl zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej MyDeal.pl. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie korzystania z Usług MyDeal.pl, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.
 11. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować MyDeal i wyjaśnić okoliczności przejęcia.
 12. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób zbyć Konta.
 13. MyDeal zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług świadczonych w ramach MyDeal.pl w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. MyDeal może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 14. Użytkownik korzystający z MyDeal bez Rejestracji z chwilą akceptacji Regulaminu zawiera z MyDeal umowę o świadczenie usług elektronicznych dostępu do serwisu oraz przeprowadzenia za jego pomocą transakcji.
§2 ZASADY SPRZEDAŻY USŁUG; ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI Z PARTNEREM
 1. MyDeal publikuje Aukcje na MyDeal.pl na podstawie zawartej z Partnerem umowy, której przedmiotem jest umożliwienie Partnerowi publikowania Aukcji na MyDeal.pl oraz oferowania w jej ramach sprzedaży Usługi Użytkownikom. Treść Aukcji tworzona jest w oparciu o wytyczne i materiały przekazane przez Partnera, który w sposób wiążący i ostateczny akceptuje jej treść i ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność.
 2. MyDeal nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami a Partnerami, wykonując wyłącznie czynności techniczne związane z (1) publikowaniem Aukcji zgodnie z warunkami i treścią Ofert dostarczonych przez Partnerów oraz (2) informowaniem Użytkowników i Partnerów o zawartych umowach, w tym (3) wystawiając, w imieniu Partnerów, potwierdzenie zawarcia umowy i jej wszystkich warunków w postaci Kuponu.
 3. Okres trwania Aukcji (czas obowiązywania oferty) ustalony indywidualnie przez Partnera jest czasowo ograniczony i wskazany każdorazowo w treści Aukcji. W warunkach każdej oferty publikowanej przez Partnera na MyDeal.pl znajduje się również informacja o minimalnej liczbie ofert kupna Usługi, które muszą zostać złożone, aby ziścił się warunek zawieszający umowy sprzedaży i realizacji Usługi, powodujący, iż umowa sprzedaży danej Usługi dojdzie do skutku i Usługa będzie realizowana dla Użytkowników, którzy złożyli ofertę jej zakupu. Użytkownik, po zapoznaniu się z ofertą Usługi Partnera przedstawioną w treści Aukcji, wybierając opcję "kup teraz", składa wiążącą ofertę kupna tej Usługi na warunkach określonych w Aukcji.
 4. Użytkownik może kupić dowolną liczbę Usług podczas Aukcji, chyba że warunki Aukcji stanowią inaczej.
 5. W trakcie jednorazowych zakupów, Użytkownik może zakupić i łącznie zapłacić za dowolną liczbę Usług pochodzących z różnych Aukcji, chyba że warunki Aukcji stanowią inaczej lub nie została osiągnięta minimalna liczba Użytkowników dla danej Aukcji.
 6. Po wybraniu opcji "kup teraz", każda z wybranych Usług trafia do koszyka. Przed dokonaniem płatności, z koszyka można usunąć dowolną pozycję zakupów. Za wszystkie pozycje z koszyka Użytkownik dokonuje jednej płatności w kwocie będącej sumą cen wszystkich Usług, co do których Użytkownik złożył ofertę kupna. Z chwilą akceptacji płatności, uniemożliwiającej wycofanie się z dokonanej płatności, Użytkownik zawiera umowę z Partnerem oferującym daną Usługę o treści i na warunkach wskazanych w Aukcji. W przypadku, kiedy płatność nie dochodzi do skutku (np. środki nie wpłynęły na konto MyDeal w terminie 14 dni od daty złożenia przez Użytkownika oferty, rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, numer karty płatniczej jest nieprawidłowy lub nie ma na niej wystarczających środków, itp.), nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Usługi.
 7. Płatności dokonywane są za pomocą jednego z oferowanych przez MyDeal.pl systemów płatności, wg własnego wyboru Użytkownika, to jest: przelewem bankowym, za pomocą środków z doładowań (poleceń, zwrotów) zgromadzonych na koncie Użytkownika, kartą płatniczą, a także za pomocą usług płatniczych świadczonych przez eCard Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie lub DotPay Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie. Płatności za pośrednictwem eCard S.A. oraz DotPay S.A. mogą być dokonywane wszelkimi dostępnymi środkami, w szczególności kartą płatniczą, przelewem bankowym (w tym natychmiastowym przelewem bankowym) albo innym instrumentem płatniczym. Jeżeli MyDeal udostępni taką opcję Użytkownikowi, Użytkownik może również wybrać płatność za pobraniem.
 8. W każdym z przypadków określonych w powyższym punkcie, płatność dokonywana przez Użytkownika, świadczona jest wyłącznie na rzecz Partnera oferującego Usługę, niezależnie do czyich rąk spełniane jest świadczenie. Płatności przekazywane są Partnerowi na zasadach określonych w odrębnej umowie. W powyższym zakresie upoważnionym przez Partnera i MyDeal podmiotem do odbioru świadczeń Użytkowników jest także operator płatności elektronicznych, którego usługi udostępniane są w Serwisie. Operator ten w każdym wypadku będzie wykonywał działalność na podstawie obowiązujących przepisów i decyzji w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.
 9. Umowa sprzedaży Usługi wchodzi w życie, gdy spełniony został warunek zawieszający, dotyczący minimalnej ilości ofert Użytkowników co do zakupu danej Usługi. Jeśli zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba ofert kupna i transakcja zostanie poprawnie zautoryzowana, Użytkownik otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail. W przypadku niespełnienia ustalonego wcześniej z Partnerem i zawartego w ofercie prezentowanej na MyDeal.pl warunku dotyczącego minimalnej liczby nabytych Usług, sprzedaż danej Usługi nie dochodzi do skutku. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu odnośnie do zwrotu wpłaconych przez Użytkowników środków.
 10. Po zawarciu umowy i jej wejściu w życie (tj. po spełnieniu się warunku zawieszającego) Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas Rejestracji lub podczas dokonywania zakupu bez rejestracji, informację na temat sposobu uzyskania Kuponu. Kupon jest wyłączną podstawą do skorzystania z Usługi. Użytkownik jest zobowiązany do okazania wydrukowanego Kuponu oraz pozostawienia Kuponu w miejscu realizacji Usługi, wskazanym w treści Aukcji oraz na Kuponie. W przypadku Usług realizowanych zdalnie (zakupy przez Internet) Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru Kuponu w sposób wskazany przez Partnera i wyszczególniony w opisie Aukcji.
 11. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie Kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść Kuponu lub nieuprawnione posługiwanie się nim, MyDeal zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika odpowiedniemu Partnerowi oraz wszczęcie stosownych kroków prawnych.
 12. O ile w treści Aukcji oraz Kuponu nie zostało wskazane inaczej, każdy Kupon może zostać użyty tylko raz.
 13. W przypadku, gdy warunki Aukcji nie stanowią inaczej, Kupon nie gwarantuje prawa do wykonania Usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania Usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem.
 14. Czas realizacji zakupionej Usługi na podstawie Kuponu jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji zakupionej Usługi w czasie określonym przez Partnera, który jest podany na MyDeal.pl w warunkach Aukcji. Po upływie określonego czasu Kupon traci ważność. Jeżeli Użytkownik serwisu nie zrealizuje Kuponu w podanym terminie, może zgłosić drogą elektroniczną wniosek do Partnera, za pośrednictwem MyDeal o zwrot ceny zapłaconej za Kupon, pomniejszonej o koszty, jakie Partner poniósł w związku z niewykonaniem umowy przez Użytkownika. Za uwzględnienie wniosku o zwrot środków odpowiedzialny jest wyłącznie Partner.
 15. Użytkownik może skorzystać, w miejsce zwrotu płatności, z propozycji MyDeal doładowania konta Użytkownika środkami pozwalającymi na dokonywanie zakupów w MyDeal.
 16. Dalsza sprzedaż Kuponu po cenie wyższej niż nominalna jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia takiego działania MyDeal zastrzega sobie prawo do unieważnienia Kuponu bez wcześniejszego powiadomienia.
 17. Publikacja ofert w ramach Aukcji oraz sprzedaż Usług może być dokonywana również przez MyDeal w imieniu własnym. Wówczas MyDeal jest wobec Użytkowników odpowiedzialny jak Partner, a postanowienia Regulaminu dotyczące zawarcia umowy z Partnerem, realizacji Usług, odpowiedzialności i odstąpienia od umowy sprzedaży Usług mają odpowiednie zastosowanie.
§2A. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG BEZ REJESTRACJI
 1. MyDeal umożliwia zakup Usług bez rejestracji. Skorzystanie z oferty możliwe jest:
  1. po wybraniu opcji "chcę złożyć zamówienie bez logowania",
  2. podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail,
  3. zaakceptowaniu Regulaminu,
  4. dokonaniu płatności.
 2. Umowa z Partnerem o zakup Usługi zawierana jest z chwilą akceptacji płatności (w sposób uniemożliwiający Użytkownikowi wycofanie się) i stosują się do niej postanowienia §2 powyżej jak również wszelkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.
§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe MyDeal gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest MyDeal.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez MyDeal w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących Usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik, korzystając z MyDeal.pl, nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 4. Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez MyDeal w zakresie opisanym w ust. 3.
 5. Dane Użytkowników oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Użytkowników będą również przekazywane Partnerom w zakresie niezbędnym dla realizacji przez nich zakupionej przez Użytkownika Usługi.
 6. MyDeal zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez MyDeal poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MYDEAL I PARTNERÓW
 1. Określone w Aukcji i Kuponie Usługi na rzecz Użytkownika świadczy we własnym imieniu i na własny rachunek dany Partner, dlatego MyDeal nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niedopełnienie przez Partnera należytego obowiązku realizacji Usługi. Wyłącznym adresatem wszelkich roszczeń dotyczących realizacji Usługi jest Partner.
 2. MyDeal potwierdza, że Partner zobowiązany jest zrealizować Usługę na zasadach określonych w warunkach Aukcji, jeżeli przed wykonaniem Usługi zostanie mu przedstawiony Kupon. W wypadku niezrealizowania Usługi przez Partnera, pomimo zgodnego z warunkami Aukcji przedłożenia Kuponu, Użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem MyDeal z wnioskiem o rekompensatę z tytułu niezrealizowania przez Partnera zobowiązań umownych czy ustawowych wobec Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest udokumentować swoje roszczenie. W przypadku uwzględnienia przez Partnera wniosku o rekompensatę, MyDeal dokonuje jej wypłaty z jego upoważnienia, o ile środki nie zostały przekazane Partnerowi lub jeżeli Usług została opłacona za pomocą środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika:
  1. Rekompensata za niezrealizowanie Usługi, która została kupiona przy wykorzystaniu w całości środków otrzymanych przez Użytkownika od MyDeal, może być dokonana wyłącznie poprzez zasilenie Konta Użytkownika.
  2. W przypadku gdy część ceny za Usługę uiszczona była środkami pieniężnymi, a część za pomocą środków otrzymanych przez Użytkownika od MyDeal, kwota rekompensaty w formie przelewu bankowego może być maksymalnie równa kwocie która została zapłacona środkami pieniężnymi na poczet transakcji.
 3. Co do wniosku o rekompensatę, w przypadku gdy środki z tytułu sprzedaży Usługi zostały już przekazane Partnerowi, roszczenie zostanie skierowane przez MyDeal do Partnera, o czym MyDeal poinformuje Użytkownika.
 4. Co do pozostałej części rekompensaty, Użytkownik powinien się zwrócić bezpośrednio do Partnera, który nie wykonał lub nienależycie wykonał Usługę.
 5. MyDeal zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i wiarygodność treści Aukcji oraz Usług oferowanych na stronie MyDeal.pl, jako, że treści te pochodzą od Partnerów i to Partnerzy są za nie odpowiedzialni. MyDeal udostępnia wyłącznie Partnerom platformę internetową, na której Partnerzy publikują swoje Aukcje i biorą pełną odpowiedzialność za ich treść.
 6. MyDeal nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich adresu e-mail (lub loginu) i hasła.
 7. MyDeal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika lub Partnera, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. MyDeal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez MyDeal.
 9. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich danych lub związanej z nimi działalności, MyDeal uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do takich danych. W takiej sytuacji MyDeal nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub Partnera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika lub Partnera o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których MyDeal powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.
§5 PRZERWY TECHNICZNE
 1. MyDeal stara się zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie MyDeal.pl. Mimo dołożenia wszelkich starań, przy tak złożonym systemie informatycznym jak MyDeal.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. MyDeal nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania strony MyDeal.pl. W każdym przypadku MyDeal stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. W celu rozwijania i doskonalenia serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. MyDeal dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 3. MyDeal jest uprawniona do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu MyDeal.pl, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od MyDeal.
§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację do MyDeal, dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez MyDeal.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Użytkownik występuje w MyDeal.pl, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. MyDeal rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez MyDeal danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, MyDeal zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub, na wniosek Użytkownika, w sposób i na adres podany w takim wniosku.
 5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług przez Partnerów powinny być składane do Partnerów, którzy zobowiązani są do ich rozpatrywania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
§7 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z MYDEAL (USŁUG UTRZYMYWANIA KONTA)
 1. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie zdecydować się na rozwiązanie umowy z MyDeal dotyczącej prowadzenia jego Konta, poprzez kliknięcie w ikonę "usuń", znajdującą się na Koncie Użytkownika MyDeal.pl. Konto zostaje usunięte ze skutkiem natychmiastowym, co oznacza, że umowa została rozwiązana.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik uczestniczy już w rozpoczętej Aukcji, może rozwiązać umowę w każdym czasie, jednakże rozwiązanie jest skuteczne dopiero po jej zakończeniu. Warunkiem jest zapłata za kupioną Usługę i pobranie Kuponu, który umożliwi realizację Usługi po rozwiązaniu umowy z MyDeal lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli w momencie jego składania lub rozwiązywania umowy przysługuje Użytkownikowi. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z MyDeal nie oznacza rozwiązania umowy zawartej z Partnerem, jeżeli taka umowa została zawarta, a Partner pozostaje zobowiązany do jej zrealizowania, a Użytkownik nie odstąpił od tej umowy.
 3. Umowa z Użytkownikiem (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez MyDeal za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, które może zostać przekazane Użytkownikowi w formie elektronicznej. Jeśli Użytkownik naruszył przepisy niniejszego Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji MyDeal, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody MyDeal.
 5. W momencie rozwiązania z Użytkownikiem umowy o prowadzenie Konta na MyDeal.pl, przepadają wszelkie niewykorzystane środki MyDeal znajdujące się na tym Koncie Użytkownika w momencie rozwiązywania umowy. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania w przypadku gdy Użytkownik rozwiązuje umowę o prowadzenie Konta na MyDeal.pl z winy MyDeal bądź też z powodu zmiany Regulaminu MyDeal.pl.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY USŁUGI ZAWARTEJ Z PARTNEREM
 1. W ciągu 14 dni od daty:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Partner wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, albo od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, jeśli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami, w częściach albo regularnie przez czas oznaczony;
  2. w innych przypadkach – od daty zawarcia umowy Użytkownika z Partnerem, to jest akceptacji przez Użytkownika płatności w sposób uniemożliwiający wycofanie się z niej,
  Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia MyDeal o chęci odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie, co jest równoznaczne z powiadomieniem Partnera jako drugiej strony umowy (przedsiębiorcy). Użytkownik może w tym celu wykorzystać formularz znajdujący się pod adresem: https://www.mydeal.pl/admin/css/images/upload/formularz_odstapienia.pdf.
 2. W przypadku gdy kwota wpłacona przez Użytkownika została przekazana Partnerowi, MyDeal przekaże odstąpienie Partnerowi, o czym MyDeal poinformuje Użytkownika.
 3. Najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia MyDeal, Użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, w sposób wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu. W przypadku wskazanym w ust. 2 termin 14 dni wiąże Partnera od momentu przekazania. W przypadku, gdy przedmiotem Aukcji była rzecz ruchoma, która została Użytkownikowi wydana, MyDeal lub Partnerowi przysługuje prawo do powstrzymania się ze zwrotem środków pieniężnych do momentu zwrotu rzeczy przez Użytkownika. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi nie jest możliwe po zrealizowaniu Kuponu, chyba że przedmiotem Aukcji było świadczenie polegające na wydaniu rzeczy. Nie są zwracane koszty wysyłki towaru do Użytkownika, przekraczające najtańszy zaoferowany przez Partnera sposób wysyłki.
 4. Jeżeli przedmiotem Aukcji było świadczenie polegające na wydaniu rzeczy i rzecz ta została już Użytkownikowi wydana, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić rzecz Partnerowi oraz ponieść bezpośrednie koszty odesłania rzeczy do Partnera, chyba że Partner zaproponował, że sam rzecz odbierze.
 5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem danej Aukcji były:
  1. świadczenie usług, jeżeli Partner wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Partnera utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. usługi, których cena lub wynagrodzenie Partnera zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Partner nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  5. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Partner nie ma kontroli;
  8. świadczenia dokonania pilnej naprawy lub konserwacji u Użytkownika, jeśli Użytkownik zażądał wyraźnie, żeby Partner do niego w tym celu przyjechał; jeżeli Partner świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne Użytkownik do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. są świadczenia dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. są świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Partnera o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§9 SPRZEDAŻ USŁUG LUB IMPREZ TURYSTYCZNYCH
 1. W odniesieniu do publikowanych w ramach MyDeal.pl Aukcji dotyczących imprez turystycznych lub usług turystycznych MyDeal nie występuje jako pośrednik turystyczny ani agent turystyczny w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami).
 2. Użytkownik zawiera umowę wyłącznie z Partnerem – organizatorem imprezy turystycznej lub hotelem – usługodawcą, co zostaje wyraźnie wskazane w treści Aukcji, a MyDeal działa wyłącznie na podstawie zawartej z Partnerem umowy o publikację oferty w ramach MyDeal.pl.
§10 ZMIANY REGULAMINU
 1. MyDeal może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach MyDeal.pl.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o niej poinformowany za pomocą wiadomości podanej na stronie logowania przy logowaniu do swojego Konta. Zmiana staje się skuteczna we wskazanym przez MyDeal terminie, nie krótszym niż 3 dni od dnia podania Regulaminu do wiadomości.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę w trybie określonym w §7 ust.1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Aukcje, w których wziął udział przynajmniej jeden Użytkownik, a zostały rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody MyDeal.pl. Obejmuje to: logo "MyDeal Sp. z o.o.", układ i kompozycję stron internetowych MyDeal.pl (tzw. layout), elementy graficzne organizowanych Aukcji, a także prawa ochronne na znaki towarowe dotyczące Usług umieszczonych w MyDeal.pl, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie.
Regulamin MyDeal.pl obowiązujący do 02.12.2016 r. znajduje się tutaj> Zobacz stary Regulamin.
Regulamin MyDeal.pl obowiązujący do 24.12.2014 r. znajduje się tutaj> Zobacz stary Regulamin.

MyDeal.pl - miasto jakiego nie znasz

MyDeal.pl jest internetowym serwisem zakupów grupowych. Stworzony został z myślą o osobach, które cenią sobie wysoką jakość i niską cenę. Każdego dnia dostarczamy nowe promocje na popularne usługi, ciekawe podróże i przydatne produkty. Wszystko z rabatem nawet do 93%. Jeśli poszukujesz sposobu na spędzenie wolnego czasu, na MyDeal znajdziesz kupony do restauracji, sushi barów, pubów i ciekawych miejsc w Twoim mieście. Mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Poznania, Katowic i pozostałych miast śląskich, Wrocławia, czy Trójmiasta mogą skorzystać z promocji na usługi z kategorii zdrowie i uroda, gastronomia, kursy i szkolenia. Atrakcyjne ceny obejmują również bilety na koncerty, do teatrów oraz wejściówki do klubów sportowych. Oferty z tańszymi usługami odnajdą także osoby mieszkające w mniejszych miastach, jak np. Bydgoszcz, Toruń, czy Olsztyn.

Nie tylko usługi

MyDeal.pl to pierwszy w Polsce serwis zakupów grupowych, który uruchomił platformę z ofertami turystycznymi. Jeśli chcesz wyjechać z bliskimi na weekend, szukasz miejsca na dłuższe wakacje, zarówno w kraju, jak i zagranicą, przygotowaliśmy propozycje specjalnie dla Ciebie. Zabytkowe zamki, relaks w eleganckim Spa, regeneracja sił w uzdrowisku, romantyczny wyjazd we dwoje lub rodzinny urlop – to tylko kilka dostępnych możliwości, jakie znajdziesz w zakładce MyDeal Podróże. Serwis oferuje również wysokiej jakości kosmetyki, ubrania i dodatki znanych, światowych marek. Jeśli potrzebujesz produktów codziennego użytku, na MyDeal Sklepy znajdziesz m.in. zestawy garnków, odkurzacze. Stylowe elementy wyposażenia wnętrz, jak plakaty, fotoobrazy to świetny pomysł na prezent, a markowe ubrania i przyrządy do ćwiczeń ułatwią utrzymanie idealnej sylwetki. Wszystko wysokiej jakości i tanio - w cenie niższej niż regularna. Każdą ofertę możesz skomentować na forum Użytkowników, lub wystawiając opinie o wykorzystanym kuponie.

MyDeal.pl – zakupy grupowe


© MyDeal sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami

Biuro Obsługi Klienta MyDeal.pl - zadzwoń 22 250 20 61 lub napisz do nas